Skip to content
Photography showing life at accomplish. A man and woman baking, a man taking part in a drawing session and a man playing a guitar

Jobs and careers with Accomplish

Our vacancies

Search Jobs

Gweithiwr Cefnogi - Swansea SA8

Package Description

SWYDD RÔL: Gweithiwr Cefnogi

ORIAU: 37.5 Oriau - Gellir ystyried banc

SHIFTS: Sifftiau Cylchdroi

LLEOLIAD: Abertawe SA8

CYFLOG: £12.00 - 12.70 Yn dibynnu ar gymwysterau

Siaradwyr Cymraeg Dymunol

 

Wedi'i leoli yn Abertawe, Pontardawe mae ein gwasanaeth byw â chymorth newydd yn cefnogi hyd at 5 o unigolion ag anghenion Iechyd Meddwl. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys 4 fflat hunan-gontract. Mae ein gwasanaeth cymorth sy'n ymwneud â thai yn canolbwyntio ar hyrwyddo lles, mwy o annibyniaeth a chynhwysiant cymdeithasol.

 

Fel Gweithiwr Cefnogi, byddwch yn ymwneud â chymorth o ddydd i ddydd a threfn arferol y bobl o fewn y gwasanaeth gan gynnwys

 • Annog annibyniaeth defnyddwyr gwasanaeth tra'n eu helpu i fyw bywyd boddhaus
 • Cefnogi ac annog datblygiad sgiliau personol trwy hobïau a diddordebau
 • Cynnal a helpu gydag anghenion gofal iechyd, gan gynnwys mynd gyda defnyddwyr gwasanaeth i apwyntiadau arferol neu roi meddyginiaeth
 • Dysgu sgiliau bywyd fel cyllidebu, talu biliau a siopa
 • Cynorthwyo gyda gofal personol (yn dibynnu ar y defnyddiwr gwasanaeth)
 • Cynorthwyo gyda thasgau domestig gan gynnwys glanhau a choginio

 

Nid yw profiad o fewn y sector gofal yn hanfodol gan ein bod yn cynnig hyfforddiant llawn, fodd bynnag yr hyn sydd ei angen arnoch yw'r brwdfrydedd a'r ymrwymiad i fyw gwerthoedd ein cwmni bob dydd i sicrhau ein bod yn symud mynyddoedd i gefnogi pobl i fyw bywydau hapus ac iach.

 

Pam ymuno â ni:

 • Gwyliau blynyddol - 5.6 wythnos o wyliau y flwyddyn
 • Gwiriad DBS – rydym yn talu cost eich gwiriad DBS ac adnewyddu pellach
 • Cymorth, Cyngor ac Arweiniad Lles – trwy ein Rhaglen Cymorth i Weithwyr trwy borth ar-lein neu dros y ffôn
 • Cymwysterau – gallwn eich cefnogi i gael amrywiaeth o FfCCh ​​i agor cyfleoedd gyrfa pellach
 • Cynllun Cyfeirio Staff – ennill hyd at £500 hael am gyfeirio ffrind i ymuno â’n tîm yn accomplish
 • Sefydlu - Rydym yn talu i chi fynychu ein hyfforddiant sefydlu cynhwysfawr a pharhaus
 • Gostyngiadau yn adwerthwyr Highstreet, diwrnodau allan, anrhegion, gwyliau a hyd yn oed wrth brynu car – ar gael trwy gerdyn Golau Glas y bydd gennych fynediad iddo fel Gweithiwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Grŵp Allweddi

Mae Keys Group yn dod â thri o ddarparwyr addysg, gofal a gweithgareddau arbenigol mwyaf blaenllaw a hynaf y DU at ei gilydd; Cyflawni, Allweddi a Brig. Mae’r sefydliad yn darparu cymorth ac addysg arbenigol i fwy na 2,000 o blant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd mewn gwasanaethau ac ysgolion ledled Cymru a Lloegr.

Darperir gwasanaethau preswyl a byw â chymorth arbenigol i oedolion ag anabledd dysgu, awtistiaeth, anghenion iechyd meddwl ac anaf caffaeledig i’r ymennydd ledled Cymru a Lloegr gan Accomplish.

Mae Keys yn cynnig gwasanaethau addysg a gofal i blant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru a Lloegr drwy ei hysgolion arbenigol, cartrefi plant preswyl, gwasanaethau gweithgarwch ac ymyrraeth a gadael gofal, canolfan adnoddau oedolion a chanolfannau asesu teuluoedd.

Mae Peak yn cynnig gweithgareddau drwy ei saith canolfan antur arbenigol gan gynnwys chwaraeon dŵr, pen coed a chanolfannau dringo, ledled Lloegr

 

Gwnewch gais nawr a bydd un o'n tîm yn cysylltu â chi i drafod sut y gallwch chi ddechrau eich gyrfa werth chweil

Sylwch, oherwydd natur fregus y bobl yr ydym yn eu cefnogi, rhaid i bob ymgeisydd fod dros 18 oed

 

Apply

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.